VEDTEKTER

FOR ØKSNES NÆRINGSLIVSFORENING
Vedtatt på årsmøtet 15.03.2010

§ 1 Øksnes Næringslivsforening har til formål å fremme nærings- og samfunnsutviklingen i Øksnes, gjennom samarbeid mellom bedriftene, med kommunen og andre instanser i lokalsamfunnet/regionen.

§ 2 Som medlemmer opptas bedrifter, foreninger, institusjoner og enkeltpersoner etter styrets nærmere bestemmelser. Utmelding må skje skriftlig og gjelder fra kommende årsskifte.

§ 3 Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Hver bedrift har en stemme, og kan være representert med leder eller styremedlem, eller en ansatt med fullmakt. Personlige medlemmer har ikke stemmerett. Årsmøtet skal behandle årsmelding, regnskap, valg av styre, revisor og valgkomitè, samt saker som er fremmet på forhånd og kunngjort ved innkalling. Innkalling skal skje senest 14 dager før møtet, i form av brev til medlemmene og/eller annonse i lokalavisen.

§ 4 Styret består av leder og fire styremedlemmer, hver med to års funksjonstid. Styremedlemmer velges slik at to er valgt det ene året, tre det neste. Det velges inntil tre varamedlemmer.

§ 5 Styrets forslag til kontingent behandles og vedtas ved det ordinære årsmøtet.